Így döntött a polgármester májusban

A Katasztrófavédelmi törvény rendelkezése szerint veszélyhelyzet idején a képviselő-testület nem ülésezhet. A képviselő-testület nevében a polgármester dönthet, és rendeletet is alkothat valamennyi szükséges kérdésben. Májusban ezért a hivatali szakemberekre és képviselői véleményekre támaszkodva meghoztam a határidős döntéseket, illetve azokat a döntéseket, melyek elmaradása megítélésem szerint hátrányosan érinthetné az önkormányzat működését.

Így döntött a polgármester májusban

A Katasztrófavédelmi törvény rendelkezése szerint veszélyhelyzet idején a képviselő-testület nem ülésezhet. A képviselő-testület nevében a polgármester dönthet, és rendeletet is alkothat valamennyi szükséges kérdésben. Májusban ezért a hivatali szakemberekre és képviselői véleményekre támaszkodva meghoztam a határidős döntéseket, illetve azokat a döntéseket, melyek elmaradása megítélésem szerint hátrányosan érinthetné az önkormányzat működését.

Döntés a város költségvetéséről

Amint arról a Kőszeg és Vidéke legutóbbi számában is beszámoltam, a város működőképességének fenntartása érdekében május 7-én döntöttem Kőszeg Város Önkormányzata költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának 236.820.290.-Ft összegű csökkentéséről. Városunk mozgósítható pénzügyi tartalékai minimálisak, ezért a takarékosság az egyetlen lehetőségünk a járvány pénzügyi hatásainak kezelésére. A Kormány által a veszélyhelyzeti kiadások miatt elvont gépjármű adón és a visszatartott idegenforgalmi adó támogatáson túl (38 millió, illetve 12 millió Ft) az intézményi és közhatalmi bevételek jelentős visszaesésével is számoltunk. Az előirányzat csökkentés a szociális terület kivételével az önkormányzati működés minden területét érintette. A megüresedő munkahelyek betöltésének tilalma mellett kulturális intézményeink 7 órás működésre álltak át, elvontam a városi nagyrendezvények, a társadalmi szervezetek, a polgármesteri keret és minden szórakoztató, illetve nemzetközi tevékenység költségvetési előirányzatait. A nem kötelező feladatok finanszírozását a működőképesség határáig csökkentettünk. Ugyanakkor lehetőség van a pályázati, illetve külső forrásból megvalósuló rendezvények megtartására. Csökkentésre kerültek a városüzemeltetési keretösszegek, és elhalasztottuk a halasztható felújításokat, beszerzéseket. Remélem, hogy szeptemberben a mostani tervezetben rögzítettnél kedvezőbb számokat látunk, és enyhíthetünk a költségvetési szigoron. Természetesen megragadunk minden pályázati és más forrásteremtési lehetőséget!

Lakásrendelet módosítása

A veszélyhelyzet idején a megürülő önkormányzati lakások pályáztatása ellehetetlenült, a bérbeadás egyetlen lehetséges módja a csere lett. Május 12-én ezért a lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosításáról döntöttem, így a képviselő-testület az önkormányzati érdek által indokolt esetben pályáztatás nélküli bérlőkijelölésre is jogosulttá vált. Különösen fontos lehet ez akkor, ha önkormányzati érdek miatt sürgősen kell a bérbeadásról döntést hozni. Csereingatlanok felajánlásával, illetve a rendelet fenti módosításával lehetővé válhat a Gábor Áron u. 9. szám alatti teljes ingatlanegyüttes kiürítése, értékesítésének elindítása.

Május 29-én a rendes havi képviselő-testületi ülés napirendjén szereplő előterjesztésekről döntöttem a képviselői vélemények bekérése után:

A hulladékszállításról – kötelező edényméret

Önkormányzatunk és az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2020. június 30. napjával lejár. A szolgáltatás biztosítása érdekében döntöttem a szerződés 2020. december 31-ig való meghosszabbításáról. Módosítottam a szolgáltatás igénybevételét szabályozó városi rendeletet is. A lakók száma szerint előírt minimális gyűjtőedény méret július 1-jétől háztartásonként 1 fő esetén 60L, 2 fő esetén 80L, 3 vagy több fő esetén 120L lesz. A 3 fő alatti edényméret igénybevételéhez a lakók számának önkormányzati igazolása szükséges.

Városüzemeltetés – 36 milliós eszközfejlesztés történt 2019-ben

A törvény szabta határidő miatt nem tűrt halasztást a Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának és felügyelő bizottsági jelentésének elfogadása. A Városüzemeltető Kft. az Önkormányzati Hivatallal folyamatosan egyeztetve gondozza a város infrastruktúráját, közterületeit, ingatlanjait, végzi a köztisztasági feladatokat. 2019-ben kiemelkedő, 36 millió forintot meghaladó értékben került sor új eszközök beszerzésére. Hasonló nagységrendű eszközfejlesztésre minden évben szükség lenne. Az STKH Kft. 2019. december 31-vel beszüntette a kőszegi kommunális hulladéklerakó használatát. A rekultiváció előkészítése megkezdődött, a lerakó állapotának rendezéséhez 8,5 millió forint támogatást sikerült szerezni a Nyugat-Dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulástól. A vállalat részt vesz a közfoglalkoztatási és bértámogatási programokban, de a lakossági elvárásoknak megfelelő városüzemeltetéshez nagyobb létszámra, és jóval több a feladatokra fordítható forrásra volna szükség.

Gyermekvédelmi beszámoló

Törvényi határidőt betartva elfogadtam a 2019. évi gyermekvédelmi beszámolót. Megköszönöm a Szociális Gondozási Központ, a védőnők, óvodai és iskolai pedagógusok, a rendőrség, az egyházi és civil szervezetek veszélyeztetett gyermekekért tett erőfeszítéseit. A munkát nehezíti, hogy sajnos rendszeresen és tipikusan visszatérő problémákat tapasztalunk. A gyermekek veszélyeztetettségében a nevelési problémáknak és az elhanyagolásnak kiemelkedő, az anyagi gondokkal gyakran összefüggő, de azt meghaladó szerepe van. A gyermekek érdekében még intenzívebb együttműködésre van szükség!

Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde – intézményi átszervezés

2020. szeptember 1-jétől az Újvárosi Óvoda – tagóvodáival együtt – önálló intézményként megszűnik és beolvadással a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI, mint jogutód intézmény tagóvodájaként működik tovább. Az egyesített óvoda neve Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde lesz. A Felsővárosi Tagóvodában 2 csoportot indítunk, így a maximális óvodai gyermeklétszám ott 48 fő lesz. A csoportszobák kis mérete miatt a csoportok ebben a tagintézményünkben tovább nem bővíthetők. Az óvodai ellátás a csökkentett csoportszámmal törvényesen és az elvárható szakmaisággal biztosítható. A csoportok átlagos létszáma a korkedvezménnyel felvehető gyermekeket is beszámítva sem fogja meghaladni a törvényben megengedett 25 főt, (melytől még további 20%-kal el lehet térni). Az egységes intézménytől városi szinten hatékonyabb, összehangoltabb feladatellátást várunk. A tagóvodák életét változatlanul a tagóvodavezetők szervezik. A döntés időszerűségét növelte, költségeit csökkenti két óvónőnk nyugdíjba menetele. Átszervezési döntések meghozatalára oktatási, nevelési intézmények esetében május 31-ig van törvényes lehetőség, így a döntés halasztására nem volt mód. Az egységes intézmény vezetésére Guttmann Ferencnét kértem fel. Helyetteseivel és a tagintézményvezetőkkel együtt sikeres intézményvezetői munkát kívánok! Az intézmény munkatársait és a szülőket egyaránt arra kérem, hogy változatlanul támogassák, segítsék az óvoda és a tagóvodák működését.

Kéthetes nyári leállás lesz az óvodákban

A Kormány óvodák és bölcsődék újraindítását szabályozó rendeletében határozott arról, hogy a szülők munkavállalásának támogatása érdekében az óvodák és bölcsődék leállása a nyári időszakban legfeljebb 2 hét időtartamú lehet. A tervezhetőség érdekében elfogadtam az óvodavezetők leállási időszakokra tett javaslatát.

Orvos nélkül működhet a Bölcsőde

A bölcsődeorvosi feladatokat eddig ellátó Dr. Kiss Gabriella kérésére a megbízási szerződése közös megegyezéssel május utolsó napjával megszüntetésre került. Egyidejűleg döntés született arról, hogy 2020. június 1. napjától nem bízunk meg új bölcsőde orvost, mivel ezt jogszabály már nem írja elő. Ezúton is köszönjük Dr. Kiss Gabriella lelkiismeretes, áldozatos munkáját!

Beruházásokat segítő rendezési tervi döntések

Elfogadtam a településrendezési eszközök (Rendezési Terv) 9. módosításáról szóló előterjesztést, amely két jelentős gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási hatású beruházás megvalósulását segítheti elő. Városunkban évtizedek óta több hasznosítatlan ingatlan vár új funkcióra, felújításra. A rendezési terv beruházói igényeknek megfelelő módosításával újabb lépés történt a volt tisztiüdülő (SZOT-üdülő) egészségügyi, rekreációs, illetve az üresen álló határátkelő épület szálláshely célú hasznosításának irányába. Városunknak nagy szüksége van a beruházói aktivitás erősödésére, így Bertók Sándor főépítésszel egyetértésben támogattam a CAYENNE Investment Kft. és a Lízing Délhús Ingatlanforgalmazó Kft. rendezési tervet érintő kéréseit.

Optikai hálózatfejlesztés Kőszegen

November óta zajlanak a Magyar Telekom optikai hálózatfejlesztését, így a szélessávú internet kőszegi bevezetését előkészítő egyeztetések. Össze kellet hangolni a városképvédelmi célokat a beruházói szándékokkal és lehetőségekkel. A szakmai egyezség megszületett, így elrendeltem a településkép-védelmi rendelet szükséges módosításának előkészítését. A fejlesztés következtében korszerű, a jelenlegi legfejlettebb és leggyorsabb átvitelt biztosító, optikai hálózati kialakítására kerülhet sor.

Rendkívüli állami támogatásra pályázik a város

Önkormányzatunk működőképességének megőrzése érdekében rendkívüli állami támogatásra pályázunk 15.073.111.- Ft összegben. Pályázni az önkormányzatnál felhalmozódott lejárt és kifizetetlen (főleg közüzemi) számlák alapján lehet évi két alkalommal. A pályázatot terveink szerint szeptemberben is benyújtjuk.

Könyvkiadással is foglalkozhat a Művelődési Központ

Az intézményvezető kérésére jóváhagytam a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítását, így a költségvetési szerv alapfeladatai közé felvételre került a könyvkiadás is. Az intézmény a Magyar Kultúra Napján mutatta be a kőszegi közművelődés történetét bemutató kiadványát.

Külső bevételekből szervezhetjük meg a Szüretet

A Kőszegi Szüret megrendezésének érdekében jóváhagytam a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház 2020. évi költségvetési előirányzatának 3.750.000,- Ft összegű megemelését. Ez nem költségvetési támogatás, mindössze lehetővé teszi, hogy az intézmény szerződhessen a fellépőkkel, szolgáltatókkal. A rendezvényt az intézmény a vállalkozóktól várható bevételekre alapozva, önkormányzati támogatás nélkül szervezi meg.

Kőszeg, Rajnis u. 5. sz. alatti üzlethelyiség értékesítése

A Bécsikapu Étterem bérlője vételi szándékát jelezte a város felé. Két értékbecslés készült, az egyik 59,9 milliós, a másik 43,5 milliós árat javasolt. Az ingatlant a rendelet előírásai szerint a magasabb értéken hirdetjük meg. Tekintettel a város járvány miatt szűkülő pénzügyi lehetőségeire, fontos lehet, hogy őszre pénzügyi mozgásteret teremtsünk az önkormányzat számára. Ehhez az értékesítési folyamat mihamarabbi elindítására van szükség.

A Gábor Á. u. 9. szám alatti ingatlan hasznosítása

Szintén döntöttem a Gábor Áron utca 9. sz. alatti ingatlanegyüttes versenyeztetési eljárás alapján történő értékesítéséről. A leromlott állapotú ingatlanon a környezetbe nem illő vegyes rendeltetésű egységek helyezkednek el. A bérlők csereingatlanokba való áthelyezése után az értékesítéstől a bevétel mellett a városképbe illő, kisvárosias környezet kialakítását várjuk. A bevételre mihamarabb szüksége van a városnak, ezért nem halogattam a döntést.

A közbeszerzési terv módosítása

A Képviselő-testület 2020. február 13-i ülésén fogadta el az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét, melynek módosítását az időközben meghozott veszélyhelyzeti kormányzati döntések (Dózsa György utcai útfelújítás forrásának visszavonása), a Pék u. és Várkör felújítása helyett a Bajcsy-Zsilinszky utca felújításának jóváhagyása, a futó TOP projektek finanszírozási összegeinek aktualizása, illetve az önkormányzat Bölcsődei férőhelyek bővítésére elnyert pályázatának átvezetése indokolta.

Zárt ülés keretében hozott döntések

Zárt ülés keretében több futó városfejlesztési projektről hoztam döntést. Zárt ülések esetében az előterjesztések részletei nem nyilvánosságra hozhatók, kizárólag a döntésről nyújthatok majd tájékoztatást, amikor a szigorú előírások ezt már megengedik.

Tisztelettel:

Básthy Béla s.k.
polgármester